BIBLIOTEKA SZKOLNA

OPIEKUN Pani MARIA WAŁACH


biblioteka

Biblioteka Szkolna Zaprasza:
Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 8:00-14:00
Piątek 8:00-14:00


PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJeeg
BIBLIOTEKA SZKOLNA OŚRODKA – MIEJSCEM REWALIDACJI I WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

    Biblioteka szkolna wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy i rewalidacyjny placówki poprzez: kształtowanie kultury czytelniczej – rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, przysposabianie do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji, wspieranie nauczycieli w realizacji ich statutowych zadań, promocję różnych form upowszechniania kultury.
    Biblioteka szkolna Ośrodka pracuje innowacyjną metodą projektów edukacyjnych. Na każdy rok szkolny opracowuje i wdraża projekt, pozyskując sponsorów na jego realizację. Projekty adresowane są do wszystkich uczniów i mają charakter integracyjny. Zakładają ścisłą współpracę z nauczycielami macierzystej placówki, rodzicami, szkołami ogólnodostępnymi, instytucjami samorządowymi: Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym w Słubicach, kulturalnymi, szczególnie ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Miejską w Słubicach oraz regionalnymi twórcami kultury.
    Celem projektów jest uświadomienie uczniom, jak ważne miejsce w życiu człowieka zajmuje czytanie ( m. in. rozwija myślenie oraz wyobraźnię), stworzenie uczniom możliwości wykazania się pozytywnymi i twórczymi działaniami poprzez identyfikację z bohaterem literackim, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w sposób pożyteczny.
    W ramach realizowanych projektów odbywa się wiele różnorodnych działań promujących książki i czytelnictwo oraz ideę głośnego czytania w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, w której Ośrodek uczestniczy. Organizowane są konkursy: literackie, plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, pięknego czytania (szkolne i międzyszkolne), turnieje wiedzy „Jeden z dziesięciu”, spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, „Poranki literackie” – czytanie książek przez gości zapraszanych do biblioteki, maratony czytelnicze, szkolne festiwale czytania, „Głośne Czytanie – Umysłu Rozwijanie” – zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii, wycieczki do instytucji kulturalnych i samorządowych oraz udział w organizowanych imprezach, inscenizacje, zabawy twórcze na bazie tekstu literackiego. Wiele z tych wydarzeń relacjonują media ogólnopolskie, regionalne i lokalne.
W roku szk. 2016/17 biblioteka szkolna wdraża autorski projekt pt. „ KSIĄŻKA ODKRYWA SEKRETY: UCZY – BAWI –WYCHOWUJE”.
Ze względu na specyfikę placówki projekt realizowany jest w dwóch modułach:
- „ ZWIERZYNIEC W LITERATURZE” – skierowany jest do dzieci z Oddziałów Przedszkolnych, uczniów SP oraz ZET –ów,
- „ KSIĄŻKA NIE GRYZIE! WARTO PRZECZYTAĆ” – adresowany do uczniów Gimnazjum, SPP oraz ZSZ.

OSIĄGNIĘCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
*Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Przeprowadzoną Kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”.
*Przykłady Dobrej Praktyki – dwa projekty „JAN PAWEŁ II PIELGRZYM POKOJU” oraz „EUROPEJSKIE PODRÓŻE LITERACKIE” Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowało jako Przykłady Dobrej Praktyki i opublikowało na swojej stronie internetowej w celu upowszechnienia.
*Zorganizowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego dla szkół specjalnych pt. „PRZYJAŹŃ W LITERATURZE” (wzięło udział 10 szkół).
*Zorganizowanie 6 powiatowych konkursów dla uczniów szkół ogólnodostępnych: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i naszego Ośrodka oraz dzieci z przedszkoli (literackie, plastyczne, wiedzy, recytatorskie).
*Udział w światowej kampanii „Wielkie Czytanie” Global Action Weck. W kampanii będącej walką z analfabetyzmem wzięło udział około 9 mln osób z ponad 100 krajów. W Polsce uczestniczyło 41 szkół, w tym dwie specjalne.
*Udział w Ogólnopolskich Wyborach Książek - organizowanych przez Redakcję czasopisma „Biblioteka w Szkole”.
*Integracja środowiska nauczycielskiego – zorganizowanie 3 powiatowych konkursów dla nauczycieli i pracowników oświaty (fotograficzny, plastyczny, rękodzieła artystycznego i poetycki).
*Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
    W roku szkolnym 2016/17 nasz Ośrodek przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3 (uchwalony przez Radę Ministrów w 2015r.). Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze atrakcyjne dla uczniów.
    W związku z wymaganiami Programu nasza placówka została zobowiązana do realizacji wielu przedsięwzięć promujących książki i czytelnictwo.S P R A W O Z D A N I E
eeg eeg eeg eeg eeg

Rok szkolny 2017/2018:

rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rowerRok szkolny 2016/2017:

rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower


Rok szkolny 2015/2016:

rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower rower


Rok szk. 2014/2015:

rower biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka

Rok szk. 2013/2014:

biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka

Rok szk. 2012/2013:

UCZNIOWIE Z KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI Z WIZYTĄ W PRYWATNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ W SŁUBICACH - plik pdf

biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka

Rok szk. 2011/2012:

biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajdujące się w Bibliotece Szkolnej

Centrum Centrum Centrum