Biblioteka wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy i rewalidacyjny poprzez: kształtowanie kultury czytelniczej – rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, przysposabianie do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji, wspieranie nauczycieli w realizacji ich statutowych zadań, promocję różnych form upowszechniania kultury.
Biblioteka szkolna pracuje innowacyjną metodą projektów edukacyjnych. Na każdy rok szkolny opracowuje i wdraża projekt, pozyskując sponsorów na jego realizację. Projekty adresowane są do wszystkich uczniów i mają charakter integracyjny. Zakładają ścisłą współpracę z nauczycielami macierzystej placówki, rodzicami, szkołami ogólnodostępnymi, instytucjami samorządowymi: Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym w Słubicach, kulturalnymi, szczególnie ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Miejską w Słubicach oraz regionalnymi twórcami kultury.
Celem projektów jest uświadomienie uczniom, jak ważne miejsce w życiu człowieka zajmuje czytanie ( m. in. rozwija myślenie oraz wyobraźnię), stworzenie uczniom możliwości wykazania się pozytywnymi i twórczymi działaniami poprzez identyfikację z bohaterem literackim, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w sposób pożyteczny.
W ramach realizowanych projektów odbywa się wiele różnorodnych działań promujących książki i czytelnictwo oraz ideę głośnego czytania w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, w której szkoła uczestniczy. Organizowane są konkursy: literackie, plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, pięknego czytania (szkolne i międzyszkolne), turnieje wiedzy „Jeden z dziesięciu”, spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, „Poranki literackie” – czytanie książek przez gości zapraszanych do biblioteki, maratony czytelnicze, szkolne festiwale czytania, „Głośne Czytanie – Umysłu Rozwijanie” – zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii, wycieczki do instytucji kulturalnych i samorządowych oraz udział w organizowanych imprezach, inscenizacje, zabawy twórcze na bazie tekstu literackiego. Wiele z tych wydarzeń relacjonują media ogólnopolskie, regionalne i lokalne.

 

0 Komentarze

Zostaw komentarz