SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

wychowawcy: Pani Joanna Heppner i Pani Beata Sznajder


    Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kończących etap edukacyjny na poziomie gimnazjum.
    W Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzone są zajęcia obowiązkowe:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne, gdzie uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat otaczającego ich świata oraz w miarę swoich możliwości ćwiczą i nabywają umiejętności niezbędne w codziennym życiu i funkcjonowaniu (czytanie, pisanie, liczenie, funkcjonowanie w społeczeństwie, integracja ze środowiskiem lokalnym, udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w różnych akcjach społecznych i uroczystościach okolicznościowych).
Przysposobienie do pracy, gdzie w ramach zajęć uczniowie ćwiczą i nabywają umiejętności związane z wykonywaniem przydatnych w codziennym życiu czynności i prac użytkowych:
- z zakresu gospodarstwa domowego (np.: szycie ręczne i maszynowe, przygotowywanie posiłków, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, prace porządkowe w gospodarstwie domowym);
- z zakresu prac gospodarczych (np.: prace porządkowe i konserwatorskie, pielęgnacja szkolnego zieleńca, elementy prac stolarskich i malarskich);
- podstawy obsługi urządzeń komputerowych;
- z zakresu dekoratorstwa i pamiątkarstwa (wytwarzanie wyrobów pamiątkarskich i użytkowych z zastosowaniem różnych technik rękodzielniczych);
    Na zajęciach z przysposobienia do pracy, oprócz umiejętności manualnych i decyzyjnych związanych z wykonywaniem określonych prac, zadań, czynności, przedmiotów, uczniowie doskonalą także umiejętności:
- przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
- estetyki i dokładności wykonania
- poszanowania mienia i dbałości o sprzęt
- poszanowania pracy własnej oraz innych osób
- pracy samodzielnej oraz współpracy w grupach, zespołach zadaniowych
- organizowania swojego miejsca pracy
- rozwijania wyobraźni i wykorzystywania własnych pomysłów w pracy
- efektywnego wyszukiwania ofert pracy w różnych źródłach oraz weryfikacji swoich możliwości i umiejętności w kierunku zatrudnienia.
Do zajęć obowiązkowych należy również wychowanie fizyczne.
    Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają również możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych takich jak zajęcia kształtujące kreatywność i zajęcia sportowe.
    Oprócz wymienionych zajęć dodatkowych uczniowie korzystają także z zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Sama praca i wykonywanie różnych czynności w zakresie przysposobienia do pracy i innych przedmiotów ma charakter terapii zajęciowej.
    Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają również możliwość pobytu w internacie, w którym są objęci całodobową opieką od poniedziałku do piątku.

Serdecznie zapraszamy!


spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp rower rower rower