SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

wychowawcy: Pani Joanna Heppner i Pani Beata Sznajder


    Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kończących etap edukacyjny na poziomie gimnazjum.
Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa trzy lata.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzone są zajęcia obowiązkowe:
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
- Przysposobienie do pracy
- Zajęcia kształtujące kreatywność
- Zajęcia rozwijające komunikowanie się
- Wychowanie fizyczne.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy korzystają także z zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają możliwość pobytu w internacie, w którym są objęci całodobową opieką od poniedziałku do piątku.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą uczęszczać również na lekcje religii.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat otaczającego ich świata oraz w miarę swoich możliwości ćwiczą i nabywają umiejętności niezbędne w codziennym życiu i funkcjonowaniu zarówno w gospodarstwie domowym jak i w środowisku społecznym. Na miarę swoich możliwości nabywają kompetencji pracowniczych, umiejętności związanych z wykonywaniem różnych prac i czynności, przestrzegania przepisów BHP oraz związanych z zasadami określającymi relacje interpersonalne w miejscu pracy. Rozwijają swoje umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem, jak również rozwijają swoje zainteresowania i kreatywność. Czynnie uczestniczą w życiu ośrodka, biorą udział w konkursach, zawodach sportowych, wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych, uroczystościach państwowych. Angażują się również w akcje związane z niesieniem pomocy dla innych ludzi.

Udział w zajęciach prowadzonych w Szkole Przysposabiającej do Pracy pomaga młodym ludziom z niepełnosprawnością przygotować się do dorosłego życia.
spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp spp rower rower rower

    Przygotowania do Dnia Edukacji Narodowej

W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego, uczniowie klasy II Szkoły Przysposabiającej do Pracy dołączyli do przygotowania podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły. Wykonali kartki z życzeniami wykorzystując technikę wyklejania oraz przyszywania poszczególnych elementów. Efekt był bardzo kolorowy!

Wychowawca klasy: Joanna Heppneraut aut aut aut