Psycholog
Joanna Pusz

Godziny pracy psychologa szkolnego:
Poniedziałek 8:00-13:00
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-13:00
Czwartek 8:00-13:00
Piątek 8:00-13:00

Do zadań psychologa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym należą:
Działalność diagnostyczna:
- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.
- diagnozowanie sytuacji wychowawczych na terenie szkoły i poza nią, a także wspieranie rozwoju uczniów.


Współpraca z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym, nauczycielami i innymi współpracownikami:
- systematyczne konsultacje z Dyrektorem i Wicedyrektorem w sprawach uczniów i innych bieżących zadań zleconych do realizacji.
- współpraca z pedagogiem szkolnym w realizacji wspólnych zadań.
- pomoc wychowawcom klas w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.
- realizacja wspólnych zadań z pielęgniarką szkolną – zwłaszcza profilaktyka uzależnień, zaburzeń odżywiania.

Prowadzenie zajęć w klasach:
- zajęcia integracyjne
- lekcje z zakresu profilaktyki trudności w nauce
- profilaktyka agresji i przemocy
- zajęcia nastawione na ćwiczenie umiejętności społecznych
- rozwijanie umiejętności emocjonalnych
- bezpieczne wakacje
- inne zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Współpraca z rodzicami:
- indywidualne spotkania z rodzicami
- prelekcje na spotkaniach ogólnych
- doradztwo dla rodziców
Indywidualna pomoc uczniom:
- indywidualne porady
- regularne spotkania z uczniami potrzebującymi wsparcia
- terapia indywidualna
- interwencja kryzysowa
- konsultacje psychologiczne

Terapia grupowa:
- grupy rozwoju osobistego dla uczniów

Inne zadania:
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (PCPR, OPS, PPP, kuratorzy i Sądy).